Hệ thống TPS Mai's

Hệ thống TPS Mai's

Tháng 10/2020 Quang Phong Food ký thỏa thuận cung cấp chả mực, chả các và các sản phẩm do mình sản xuất cho toàn bộ hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch Mai's tại Hà Nội

Hệ thống TPS Mai's sẽ tạo điều kiện trưng bài, quảng bá sản phẩm tại hệ thống của mình