Novetel Quảng Ninh

Novetel Quảng Ninh

Ngày 01/10/2018 Hải sản Quang Phong ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho khách sạn Novetel Quảng Ninh gồm các sản phẩm: Chả mực, Mực khô, Mực một nắng và các sản phẩm khác phát sinh theo nhu cầu của khách hàng mà Quang Phong Food có

Thời hạn của hợp đồng kết thúc khi các bên không có nhu cầu

Quang Phong Food phải cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sản phẩm mình cung cấp